10 BESTE TIPS VOOR WERKGEVERS OM LOONSANCTIES TE VOORKOMEN

Als werkgever met een zieke werknemer voelt u misschien wel de dreiging van een loonsanctie. Ook als u denkt dat u zich volledig aan uw rechten en plichten houdt kan een addertje onder het gras zitten. In deze blog vindt u daarom de 10 beste tips om loonsancties te voorkomen.

MAAR EERST, WAT IS EEN LOONSANCTIE?

Stel, uw medewerker is bijna twee jaar ziek en vraagt een WIA uitkering aan. Deze aanvraag wordt behandeld door het UWV en het UWV kan u als werkgever een loonsanctie opleggen. Dat kunnen zij doen als zij van mening zijn dat u onvoldoende hebt gedaan aan het re-integreren van uw zieke werknemer. U moet dan het loon doorbetalen totdat u de tekortkomingen in de re-integratie hebt hersteld. Dit heet ‘loonsanctie’. In het uiterste geval moet u maximaal 1 jaar loon doorbetalen aan uw zieke werknemer. En het vervelende voor u als werkgever is dat u zich hiervoor niet kunt verzekeren. U gaat dit dus voelen in uw portemonnee…

TWEE SOORTEN LOONSANCTIES

Het UWV kan u om twee redenen een loonsanctie opleggen:

  • Om administratieve redenen: als werkgever hebt u geen verzuimdossier bijgehouden of deze is niet compleet.
  • Om inhoudelijke redenen: als werkgever hebt u volgens het UWV te weinig gedaan om uw werknemer te laten re-integreren.

EEN LOONSANCTIE WILT U NIET!

U hebt in het bovenstaande vast wel gemerkt dat een loonsanctie u veel geld kan kosten. Maar, buiten dat, het kost ook extra veel tijd en energie om alles weer op te orde te krijgen. U of uw P&O medewerker raakt gefrustreerd en de relatie met uw medewerker wordt er ook niet beter op. De onderstaande 10 beste tips bespaart u daarom een hoop ellende.

DE 10 BESTE TIPS

1E TIP: VOLG ALLE STAPPEN GOED OP!

Op deze link vindt u overzichtelijk alle stappen die u in week 1 tot en met week 104 als werkgever moet nemen. Sla geen stap over! Dat is echt iets wat wij u op het hart drukken.

2E TIP: HOUD ZORGVULDIG EEN DOSSIER BIJ!

Als werkgever moet u een dossier bijhouden van het ziekteverloop van uw zieke medewerker. Daarbij zijn 3 punten van groot belang: u moet tijdig, adequaat en resultaatgericht werken. Verzuimt u dit te doen, dan kan het UWV u na week 104 een loonsanctie opleggen.

3E TIP: BEGIN ER METEEN MEE: WIJS EEN CASEMANAGER AAN

Het is heel belangrijk dat alle afspraken met u, uw zieke werknemer en derden worden nagekomen. Om dit goed te coördineren is het aanwijzen van een casemanager een must. Deze casemanager kiest u samen met uw zieke werknemer. Wie kan dit zijn? Iemand van het re-integratiebureau of arbodienst, maar het mag ook iemand van binnen uw organisatie zijn.

4E TIP: DUURZAAM PASSEND WERK VINDEN IS BELANGRIJK

Het vinden van duurzaam passend werk voor uw zieke werknemer belangrijk. En tegelijkertijd is het een breed begrip. Want was is ‘duurzaam’ en wat is ‘passend’? Hier heeft het UWV het volgende antwoord op: passend werk is als uw medewerker minimaal 65% of meer van zijn vroegere loon verdient. En onder ‘duurzaam’ verstaat het UWV dat uw medewerker in een spoor 1 traject werk heeft gekregen voor onbepaalde tijd en in spoor 2 voor minimaal 6 maanden.

5E TIP: ONDERSTEUN UW MEDEWERKER EXTRA IN DE WERKHERVATTING

U kunt uw medewerker extra stimuleren in het hervatten van werk door bijvoorbeeld een cursus of training aan te bieden. Dit kan een training zijn om nieuwe vaardigheden aan te leren. Maar u kunt uw medewerker ook laten coachen door een re-integratiecoach of een loopbaancoach. Zorg ervoor dat u met uw medewerker hierover communiceert en dat uw medewerker zich vrij voelt om hiervan gebruik te maken.

6E TIP: ALLES MOET VOLGENS HET PLAN VAN AANPAK VERLOPEN

Het re-integratietraject kent vele stappen (zie de link in de 1e tip hierboven). Rond de 6e week van de ziekmelding van uw medewerker wordt er een Plan van Aanpak voor de re-integratie gemaakt. Het kan zijn dat door omstandigheden dit Plan van Aanpak gedurende de weken erna aangepast moet worden. Bijvoorbeeld als het herstel van uw medewerker stagneert of versnelt. Maar ook als het werkhervattingsschema achterloopt of als er andere oorzaken zijn.

7E TIP: HOUD U AAN DE RICHTLIJNEN VAN HET UWV!

Zowel gedurende het Spoor 1 traject als het Spoor 2 traject hanteert het UWV een aantal richtlijnen. Dit gebruikt het UWV om te toetsen of u als werkgever er alles aan gedaan hebt om uw medewerker goed te laten re-integreren. Wist u bijvoorbeeld dat u als werkgever gedurende het dienstverband verplicht bent om voor uw zieke werknemer in spoor 1 nog steeds naar geschikt werk te zoeken, ook al is spoor 2 ingezet? De richtlijnen houden verder het volgende in:

  • Hebt u als werkgever bij de re-integratie voldoende rekening gehouden met de opleiding, ervaring en persoonlijke eigenschappen van uw werknemer? Zijn er mogelijkheden tot een aanvullende opleiding en training?
  • Zijn de mogelijkheden tot werkhervatting in voldoende mate in beeld gebracht, rekening houdende met de belastbaarheid van de werknemer?
  • Hebt u als werkgever goed onderzocht of uw medewerker herplaatst kan worden in de eigen functie (spoor1)? Indien uw medewerker niet in de eigen functie kan terugkeren, moet u dit goed kunnen toelichten.
  • Hebt u als werkgever goed onderzocht of uw medewerker binnen uw bedrijf aan de slag kan in een andere functie? Eventueel met behulp van bijscholing? Indien dit niet mogelijk is, dan moet u dit voor het einde van het 1e ziektejaar hebben uitgezocht en hebben toegelicht aan het UWV.
  • Hebt u als werkgever voldoende ingezet om passend werk te vinden bij een andere werkgever (spoor 2)?

8E TIP: HOUD EEN OOGJE IN HET ZEIL BIJ UW BEDRIJFSARTS!

Misschien bent u er zich als werkgever niet van bewust, maar als uw bedrijfsarts fouten maakt, dan kunt u hiervan veel hinder ondervinden. U kunt er zelfs op worden afgerekend! Heeft uw bedrijfsarts bijvoorbeeld voor uw gevoel de belastbaarheid van uw medewerker verkeerd beoordeeld? Past hij de verzekeringsgeneeskundige protocollen niet goed toe? Of kiest de bedrijfsarts naar uw mening teveel partij voor uw medewerker? Dan is het noodzakelijk om een andere onafhankelijke partij in te schakelen die de situatie van uw medewerker opnieuw beoordeelt. Doet u dit niet en er wordt een verkeerde Plan van Aanpak opgesteld, dan kan dit gevolgen hebben voor de re-integratie van uw medewerker. Eventueel met een dure loonsanctie als bittere pil.

9E TIP: HOUD OOK EEN OOGJE IN HET ZEIL BIJ HET RE-INTEGRATIEBEDRIJF

Niet alleen voor de fouten van een bedrijfsarts, maar ook voor de fouten van het re-integratiebureau kunt u aansprakelijk worden gesteld. Bij twijfel aan de professionaliteit van het re-integratiebureau is het zaak om hier snel werk van te maken. U kunt bijvoorbeeld overstappen naar een ander bureau.

10E TIP: MAAK GEBRUIK VAN HET DESKUNDIGENOORDEEL BIJ HET UWV

Aan de bovenstaande tips hebt u gemerkt dat er veel komt kijken bij de re-integratie van uw zieke medewerker. U hebt als werkgever te maken met rechten, plichten, aansprakelijkheid en het verlenen van de juiste inspanning. Om te weten of u op de juiste weg zit, kunt u bij het UWV een tussentijds deskundigenoordeel aanvragen. Hiermee krijgt u duidelijkheid of er punten in het Plan van Aanpak en/of in het re-integratieproces verbeterd moeten worden. Het is een goede tussentijdse check om ervoor te zorgen dat uw medewerker op de beste manier re-integreert en u de minste kans loopt op bijvoorbeeld een loonsanctie.

Meer weten wat een re-integratiebureau voor u kan betekenen? Ga naar U BENT WERKGEVER.