STAPPENPLAN WET VERBETERING POORTWACHTER VOOR U ALS WERKGEVER

DIT STAPPENPLAN VERTELT U PRECIES WAT U MOET DOEN BIJ EEN ZIEKE MEDEWERKER!

Weet goed wat de Wet Verbetering Poortwachter van u als werkgever verwacht. Gebruik dit stappenplan en schakel ons in www.hartman-reintegratie.nl

Dag 1 Uw medewerker meldt zich ziek. Het is goed om in te schatten hoe lang het verzuim gaat duren. Zijn de werkzaamheden voor uw medewerker aan te passen, zodat hij snel weer aan de slag kan? Uw Arbodienst kan u hierbij helpen. Wees erop alert dat re-integratie van uw zieke medewerker dus al meteen begint op dag 1.

Dag 3 U hebt de mogelijkheid om het salaris van uw medewerker terug te brengen tot 70%. Check hiervoor uw CAO óf de individuele overeenkomst met uw medewerker.

Week 2 Voer in deze week een gesprek met uw bedrijfsarts als uw medewerker nog steeds 100% arbeidsongeschikt is. Geeft u uw zieke medewerker optimaal de aandacht, zodat hij snel weer aan de slag kan?

Week 4-5 Indien uw medewerker langdurig arbeidsongeschikt dreigt te raken, vraag dan uw bedrijfsarts om een oordeel. Vóór week 6 moet u namelijk een probleemanalyse betreffende uw medewerker opstellen. Aan de hand hiervan wordt een re-integratieadvies opgesteld. Dit kan zijn: 1) uw medewerker start binnen uw organisatie weer met de bestaande werkzaamheden of 2) de werkzaamheden worden voor uw medewerker aangepast.

Week 6 Zijn de probleemanalyse en het re-integratieadvies opgesteld? Zo niet, ga hier achteraan!

Week 6/7 Er vindt een gesprek plaats met uw werknemer om het re-integratieadvies te bespreken. Alles is gericht op een snel herstel en terugkeer. Het is handig om samen met uw medewerker doelen op te stellen en te beschrijven wanneer en hoe dit bereikt wordt. Dit Plan van Aanpak is het begin van het re-integratiedossier.

Week 12-93 In deze weken bent u als werkgever verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van het re-integratietraject. Dit betekent dat u de gemaakte afspraken met uw werknemer en vervolgacties in de gaten houdt. Dit alles houdt u bij in het re-integratiedossier. Iedere 6 weken moet er contact zijn tussen alle partijen en bezoekt uw medewerker de Arbo-arts.

Week 42 Vóór week 42 moet het UWV van u bericht krijgen over het verloop van het langdurige ziekteverzuim.

Week 52 Organiseer als werkgever een eerstejaarsevaluatie. Hoe is het verloop van de re-integratie? Moet er iets aangepast worden? Is er geen concreet perspectief op werkhervatting bij u als werkgever, dan is re-integratie bij een andere werkgever de nieuwe stap. Doe dit i.s.m. Arbodienst.

Week 88 Uw medewerker ontvangt een brief van het UWV voor het aanvragen van een WIA.

Week 91 Besluit uw medewerker een WIA aan te vragen? Stel als werkgever uiterlijk twee weken voor deze aanvraag de Eindevaluatie Plan van Aanpak op. In dit document geeft u aan wat de stand van zaken is en overhandigt u aan uw medewerker.

Week 93 Uw werknemer vraagt in deze week de WIA aan.

Week 104 Voor u als werkgever stopt de loondoorbetalingsperiode. Geldt er een loonsanctie? Informeer dan bij het UWV wat u moet doen om de loonsanctie te bekorten.

Belangrijk om ook nog te weten:

  • Uw medewerker heeft, net als u, ook plichten. Zo is uw medewerker verplicht er zelf ook alles aan doen om snel weer aan het werk te gaan. Hij moet actief stappen zetten om bij u weer aan het werk te gaan of bij een andere werkgever. Kortom: uw medewerker moet meewerken aan de re-integratie en doen wat binnen de mogelijkheden ligt.
  • Gedurende week 8-104 adviseren wij om te blijven onderzoeken of Re-integratie Spoor 1 voor uw medewerker mogelijk is. Wellicht is het namelijk wél mogelijk dat uw medewerker bij u weer aan de slag gaat. Hierbij moet wel sprake zijn van benutbare mogelijkheden. Is dit er niet, dan is re-integratie spoor 1 niet mogelijk (let op = momentopname).
  • Zijn er bijstellingen in het Plan van Aanpak? Houd dit als werkgever goed bij. Start Re-integratie Spoor 2 op als u merkt dat Re-integratie Spoor 1 niet gaat werken. Doe dit uiterlijk rond de eerstejaarsevaluatie.
  • Wordt de wachttijd verkort of wordt er een vervroegd WIA aangevraagd? IVA aanvraag kan in week 13 tot en met 68 plaatsvinden.
  • Het is handig voor u als werkgever om te weten wat er onder ‘passend werk’ wordt verstaan. Wat betekent dit? Passend werk is alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd. (Artikel 7:658a lid 4BW)
  • Vergeet als werkgever niet om rekening te houden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens van persoonlijke en/of medische aard mogen niet vermeld worden tenzij er expliciet (!) toestemming is gegeven.